September 19, 2022

Majidal test page

ICMS Prayer Iqamah Time
Sunday, Sep 25, 2022
29 Safar,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 5:27 AM 6:00 AM
Sunrise
6:41 AM
Dhuhr 12:44 PM 1:15 PM
Asr 4:08 PM 5:10 PM
Maghrib 6:46 PM 6:51 PM
Isha 8:01 PM 8:15 PM
Jumu'ah

1:45 PM

Ends

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Monday, Sep 26, 2022
30 Safar,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 5:28 AM 6:00 AM
Sunrise
6:42 AM
Dhuhr 12:44 PM 1:15 PM
Asr 4:06 PM 5:10 PM
Maghrib 6:44 PM 6:49 PM
Isha 7:59 PM 8:15 PM
Jumu'ah

1:45 PM

Ends

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Tuesday, Sep 27, 2022
1 Rabi Al-Awwal,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 5:29 AM 6:00 AM
Sunrise
6:43 AM
Dhuhr 12:43 PM 1:15 PM
Asr 4:05 PM 5:10 PM
Maghrib 6:42 PM 6:47 PM
Isha 7:57 PM 8:15 PM
Jumu'ah

1:45 PM

Ends

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Wednesday, Sep 28, 2022
2 Rabi Al-Awwal,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 5:30 AM 6:00 AM
Sunrise
6:44 AM
Dhuhr 12:43 PM 1:15 PM
Asr 4:04 PM 5:10 PM
Maghrib 6:41 PM 6:46 PM
Isha 7:56 PM 8:15 PM
Jumu'ah

1:45 PM

Ends

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Thursday, Sep 29, 2022
3 Rabi Al-Awwal,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 5:31 AM 6:00 AM
Sunrise
6:45 AM
Dhuhr 12:43 PM 1:15 PM
Asr 4:03 PM 5:10 PM
Maghrib 6:39 PM 6:44 PM
Isha 7:54 PM 8:15 PM
Jumu'ah

1:45 PM

Ends

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Friday, Sep 30, 2022
4 Rabi Al-Awwal,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 5:32 AM 6:00 AM
Sunrise
6:46 AM
Dhuhr 12:42 PM 1:15 PM
Asr 4:02 PM 5:10 PM
Maghrib 6:37 PM 6:42 PM
Isha 7:52 PM 8:15 PM
Jumu'ah

1:45 PM

Ends

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Saturday, Oct 01, 2022
5 Rabi Al-Awwal,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 5:33 AM 6:00 AM
Sunrise
6:47 AM
Dhuhr 12:42 PM 1:15 PM
Asr 4:00 PM 5:10 PM
Maghrib 6:36 PM 6:41 PM
Isha 7:51 PM 8:15 PM
Jumu'ah

1:45 PM

Ends

1:45 PM

Jumu'ah