Prayer Timing

ICMS Prayer Iqamah Time
Thursday, Sep 28, 2023
13 Rabi Al-Awwal,1445
STARTS IQAMAH
Fajr 5:30 AM 5:50 AM
Sunrise
6:46 AM
Dhuhr 12:43 PM 1:15 PM
Asr 4:03 PM 5:10 PM
Maghrib 6:40 PM 6:45 PM
Isha 7:54 PM 8:15 PM

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Friday, Sep 29, 2023
14 Rabi Al-Awwal,1445
STARTS IQAMAH
Fajr 5:32 AM 5:50 AM
Sunrise
6:47 AM
Dhuhr 12:43 PM 1:15 PM
Asr 4:02 PM 5:10 PM
Maghrib 6:38 PM 6:43 PM
Isha 7:52 PM 8:15 PM

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Saturday, Sep 30, 2023
15 Rabi Al-Awwal,1445
STARTS IQAMAH
Fajr 5:33 AM 5:50 AM
Sunrise
6:48 AM
Dhuhr 12:42 PM 1:15 PM
Asr 4:01 PM 5:10 PM
Maghrib 6:36 PM 6:41 PM
Isha 7:51 PM 8:15 PM

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Sunday, Oct 01, 2023
16 Rabi Al-Awwal,1445
STARTS IQAMAH
Fajr 5:34 AM 6:00 AM
Sunrise
6:49 AM
Dhuhr 12:42 PM 1:15 PM
Asr 3:59 PM 4:55 PM
Maghrib 6:35 PM 6:40 PM
Isha 7:49 PM 8:00 PM

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Monday, Oct 02, 2023
17 Rabi Al-Awwal,1445
STARTS IQAMAH
Fajr 5:35 AM 6:00 AM
Sunrise
6:50 AM
Dhuhr 12:42 PM 1:15 PM
Asr 3:58 PM 4:55 PM
Maghrib 6:33 PM 6:38 PM
Isha 7:47 PM 8:00 PM

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Tuesday, Oct 03, 2023
18 Rabi Al-Awwal,1445
STARTS IQAMAH
Fajr 5:36 AM 6:00 AM
Sunrise
6:51 AM
Dhuhr 12:42 PM 1:15 PM
Asr 3:57 PM 4:55 PM
Maghrib 6:32 PM 6:37 PM
Isha 7:46 PM 8:00 PM

1:45 PM

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Wednesday, Oct 04, 2023
19 Rabi Al-Awwal,1445
STARTS IQAMAH
Fajr 5:37 AM 6:00 AM
Sunrise
6:52 AM
Dhuhr 12:41 PM 1:15 PM
Asr 3:56 PM 4:55 PM
Maghrib 6:30 PM 6:35 PM
Isha 7:44 PM 8:00 PM

1:45 PM

Jumu'ah